گرما زدگی به زبان عربی

0

گرمازدگی به زبان عربی چی میشه؟

ادمین Changed status to publish 1401-06-25
0

گرما زدگی به زبان عربی میشه:

ضَربَة الشَّمس

ادمین Answered question 1401-06-25
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

سبد خرید