چه خبر به عربی (لهجه سوری و لبنانی)

0

در زبان عربی به لهجه شامی (لهجه سوریه ای و لبنانی) چطور بگیم: چه خبر؟ چه خبر مبرا؟

آرمان سروش Asked question 1401-04-28

سبد خرید