هلق در لهجه شامی

1

در لهجه شامی (سوری و لبنانی) “هلق” به معنی “الان” است.

Question is closed for new answers.
ادمین Selected answer as best 1401-04-28
2

هلق: الان، حالا، تازه (به تازگی)

amirsoleimany51 Answered question 1401-04-07
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.

سبد خرید