هلق در لهجه شامی

1

در لهجه شامی (سوری و لبنانی) “هلق” به معنی “الان” است.

Question is closed for new answers.
ادمین Selected answer as best 1401-04-28
1

هلقیت، هسة و هالحین هم در زبان عربی بعضی مناطق کشورهای شامی هم استفاده میشه. هلق ولی کاربردش بیشتره در لهجه شامی.

اصل هلق >> هذا الوقت >> هالوقت >> هلق است ولی خب تلفظش به صورت «هلّأ» ادا میشه. اما خب در نوشتار باید اصلش یعنی همون (هلق) نوشته بشه.

هلق در لهجه شامی به معنی «الان، حالا» است.

ادمین Edited answer 1401-04-28
2

هلق: الان، حالا، تازه (به تازگی)

amirsoleimany51 Answered question 1401-04-07

سبد خرید