هرچی نظر دوستانه به عربی شامی

1

هرچی نظر دوستانه به عربی شامی چی میشه؟

ادمین Changed status to publish 1401-06-17
2

هر چی نظر دوستانه به عربی لهجه سوری و لبنانی (لهجه شامی)

متل ما بتحبو
انا معکن
رأيي من رأيكن

ادمین Answered question 1401-06-17

سبد خرید