موی بلوند به عربی شامی

0

موی “بلوند” به زبان عربی لهجه شامی (سوری و لبنانی) چی میشه؟

ادمین Answered question 1401-04-12
0

موی بلوند به عربی:

شَعْرْ اَشقَرْ

ادمین Answered question 1401-04-12
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

سبد خرید