معنی کلمه عقبالک در لهجه شامی

1

در لهجه شامی معنی “عقبالک” چیه؟

Question is closed for new answers.
ادمین Selected answer as best 1401-04-15
1

عقبالک: معادلش در فارسی میشه ایشالا قسمت تو.

یعنی بعد من تو باشی

ادمین Selected answer as best 1401-04-15

سبد خرید