معنی “فرد لي ياه لوجك” به لهجه سوری

0

مرحبا؟

کیفکن؟

شو یعنی “فرد لي ياه لوجك”؟

آرمان سروش Unselected an answer 1401-04-15
0

فردلي ياه لوجهك
فرود وشك
فردا بقا

یعنی: اخم نكن

ادمین Posted new comment 1401-04-15

ماضی و مضارعشو میشه بگید؟

كاربردى نداره ما معمولا فقط همین هارو که‌ گفتم استفاده میکنیم
مثلا نمی گیم : فردت وشي .يا عم يفرد وشو

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.

سبد خرید