“غلیظ” در لهجه شامی

1

در این جمله “غلیظ” چه معنی میده؟

هوي انسان غليظ كتير كتير.

ادمین Answered question 1401-04-28
1

غلیظ در لهجه شامی: انسان خشک، نچسب، یُبس.

ادمین Answered question 1401-04-28

سبد خرید