دهنتو ببند به لهجه شامی

1

چطور به لهجه شامی بگیم: دهنت رو ببند یا خفه شو.

Question is closed for new answers.
ادمین Selected answer as best 1401-04-06
1

در لهجه شامی (لبنانی، سوری) به این‌صورت میتونیم بگیم “دهنتو ببند”.

سَكِّرْ تِمَّك (به یک آقا)

سَكِّري تِمِّك (به یک خانم)

یا به جای ‘تِمّ: دهان’ ميتونيم بگیم ‘بوز’.

سكّر بوزَك.

سكّري بوزِك.

ادمین Selected answer as best 1401-04-06

سبد خرید