حرف “ب” در افعال مضارع لهجه شامی

1

در جمله ( لازم روح = من باید بروم ) روح در واقع اروح بوده که الف نشان دهنده متکلم وحده می باشد

ولی در جمله ( عم دور علی شغل = من دنبال یک شغل هستم ) گفتید ( دور ) در واقع ( بدور ) بوده که حرف (ب )حذف شده .
برای متکلم وحده که باید حرف( الف ) در اول کلمه قرار بگیره و نه حرف (ب ) ؟

Question is closed for new answers.
ادمین Selected answer as best 1401-05-20
2

در جمله “لازم روح: باید بروم.” >> روح در اصل بوده>> اروح که در شامی چون فعل مضارع ب میگیره به صورت بروح غالبا استفاده میشه.

عم دور هم دقیقا همون قضیه است. اصلش ادور/بدور است.

خلاصه اینکه در لهجه شامی (لهجه لبنانی، سوری، اردنی و فلسطینی) غالبا وقتی فعل مضارع بعد از کلماتی مثل ” لازم/ بدي/ عم/ رح/ …” قرار بگیره ب ازش میفته و در صیغه متکلم وحده هم اگه حرف بعد از الف حرکه داشته باشه الف هم میفته.

ادمین Selected answer as best 1401-05-20

سبد خرید