حالت چطوره به عربی

0

در زبان عربی مخصوصا به لهجه شامی (سوری، لبنانی، اردنی و فلسطینی) چطور بگیم: خوبی؟ حالت چطوره؟

ادمین Answered question 1401-06-25
1

در زبان عربی فصیح میگیم:

كَيْفَ حالُكَ؟ (مرد) ~ حالت چطوره؟

كَيفَ حالُكِ؟ (زن)

كَيفَ حالُكُم؟ (جمع) ~ حالتون چطوره؟

ادمین Answered question 1401-06-25
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.

سبد خرید