حالت چطوره به عربی

0

در زبان عربی مخصوصا به لهجه شامی (سوری، لبنانی، اردنی و فلسطینی) چطور بگیم: خوبی؟ حالت چطوره؟

ادمین Answered question 1401-06-25
0

حالت چطوره به عربی شامی میشه:

– كيفَك؟ (آقا)

– كيفِك؟ (خانم)

– كيفكُن؟ (جمع)

تو خوبی؟

– اِنت مْنيحْ؟ (آقا)

– إنتي مْنيحَة؟ (خانم)

ادمین Selected answer as best 1401-06-10
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.

سبد خرید