بقطش راسي در لهجه شامی یعنی چی؟

1

بقَطِّش (تلفظ: بْئَطِّش) یعنی قطع می کنم، می بُرم

بقطش راسي: سرم رو قطع می کنم

ادمین Changed status to publish 1401-05-31

سبد خرید