بتحکی یعنی چی

0

سلام من تازه دارم لهجه سوری یاد می گیرم. امروز تو فیلم شنیدم گفت: “شو بتحکی”

“بتحکی” یعنی چی توی لهجه سوری لبنانی؟

ادمین Answered question 1403-04-17
0

انت بتحكي: تو میگی، حرف میزنی (مذکر)

انتي بتحكي: مؤنثشه

شو بتحكي؟ یعنی چی میگی؟

ادمین Answered question 1403-04-17
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.