بالشت به عربی لهجه شامی

1

در لهجه شامی (سوری و لبنانی) بالشت (بالش) چی میشه؟

ادمین Answered question 1401-04-16

سبد خرید