استعدادهای درخشان به عربی

0
0 Comments

استعدادهای درخشان به عربی چی میشه؟

ادمین Changed status to publish 1403-02-29
0

استعدادهای درخشان: المَواهِب الصاعِدة

استعداد درخشان: المُوهوب الصاعِد

ادمین Answered question 1403-02-29