استانداری، فرمانداری، استاندار به عربی

0

این کلمات به زبان عربی چی میشن؟

استان
شهرستان
پایتخت
روستا
شهرک
کشور
کشور همسایه
کشور هم‌مرز
شهر مرزی
فرمانداری
شهرداری
استانداری
شورای محله

Question is closed for new answers.
ادمین Selected answer as best 1401-06-25
0

استانداری به عربی میشه:

مَكتَبُ المُحافِظ

المُحافظ: استاندار

ادمین Answered question 1401-06-25
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.

سبد خرید