استانداری، فرمانداری، استاندار به عربی

0

این کلمات به زبان عربی چی میشن؟

استان
شهرستان
پایتخت
روستا
شهرک
کشور
کشور همسایه
کشور هم‌مرز
شهر مرزی
فرمانداری
شهرداری
استانداری
شورای محله

Question is closed for new answers.
ادمین Selected answer as best 1401-06-25
1

استان: مُحافَظة

شهرستان: مدينة، قَضاء

پایتخت: عاصِمَة

روستا: ضِيعة، قَرية، ريف، كَفَر

شهرک: بَلْدة

کشور: بلد، دَولَة

کشور همسایه: البلد الجار

کشور هم‌مرز: الدول المُتَآخِمة، الدول المُجاورة، دول الحُدود

شهر مرزی: المدينة الحدودية

فرمانداری: قائِمَّقَامِيَّة

شهرداری: بَلَدِيّة

استانداری: مكتب المحافظ

شورای محله: مجلس الحي

ادمین Selected answer as best 1401-06-25
0

استانداری به عربی میشه:

مَكتَبُ المُحافِظ

المُحافظ: استاندار

ادمین Answered question 1401-06-25

سبد خرید