آموزش جملات و عبارات رایج لهجه لبنانی

آموزش جملات و عبارات رایج لهجه لبنانی

لهجه لبنانی به دلیل سفر تعداد زیادی از مهاجران خارج از کشور به لبنان و سلطه کشورهای استعمارگر اروپایی، در میان لهجه های عربی بیشترین تأثیرپذیری را از زبان فرانسوی دارد.

زبان سریانی آرامی پیش از فتح اعراب زبان گفتاری در لبنان بود و پس از فتح اعراب، لهجه لبنانی در کشور آمیخته با برخی از واژگان آرامی و تحت تأثیر برخی از دستور زبان آن شروع به گسترش کرد.

مردم لبنان در حال حاضر همراه با فرانسه و انگلیسی، به زبان عربی (لهجه لبنانی) صحبت می کنند، زیرا زبان رسمی است.

در ادامه سایت تخصصی عربیفا به جملات و عبارات رایج لهجه لبنانی می پردازد که در احوالپرسی به عربی و سفر به لبنان یکی از ضروری‌ ترین عبارات به شمار می رود.

آموزش عبارات رایج لهجه لبنانی

سلاممَرحَبا
حالت چطوره؟كيفَك؟كيفِك؟
خوبممْنيحْمْنيحَة
مطمئناًأكِيدْ
تو مطمئنی؟أكيد؟أكيدة؟
اینهَيْداهَيْدا
بلهإيه
نهلا
صبح بخيربونجور / صباح الخير  
عصر بخيرمساء الخير  
ممنونممِرسيْ / شُكراً    
اسمت چیه؟شو إسمَك؟شو إسمِك؟
اسم من … استإسمي …
خوشوقتمتْشَرَّفْنا
دوستت دارمبْحِبَّك / أنا بْحِبّكبْحِبِّك / أنا بْحِبِّك
فارسی بلدی؟ / فارسی صحبت می‌کنی؟بْتِحْكي فارسي؟
کمی بلدمبِحكِي شْوَيَّة
لبنانی خوب بلدمبِحكِي لِبْناني مْنِيحْ
لبنانی بلد نیستمما بِحْكِي لِبْناني
شايديِمْكِنْ
متاسفمبَرْدون (فرانسوى)
خداحافظباي / مَعَ السلامة
خوبمْنيح
خيلى خوبكْتير مْنيح
اوکیاوكي، طيب
الآنهَلَّق
زودبْسِرعَة
بعداًبَعْدِين
واوياي
اينجا / آنجاهُوْن / هُوْنِيك
ساعت چنده؟أدِّيْ السّاعة؟ / قَدِّيْش الساعة؟
دوست دارم / خوشم میاد(أنا) بحِبْ
دوست دارم بخوابمبْحِبْ نِامْ
آب داری؟عِنْدَك مايْ؟عِنْدِكْ مايْ؟
می‌خوام بخورمبَدِّيْ إكُلْ
کمی / یه کمشْوَيّْ
کم کم / یواش یواششْوَيّ شْوَيّ
این زیادههَيْدا كْتِبرْ
کمی بعدبَعِدْ شْوَيّ
هست / وجود دارهفِيْ
آیا هست؟فِيْ؟
اینجا یه غذاخوری هست؟فِيْ مَطْعَمْ هُوْن؟
آیا می‌تونی؟فِيْكْ؟فِيْكِيْ؟
میتونی بیای؟فيكْ تِيجيْ؟فِيكِيْ تيجي؟
می‌تونم دوست پسرم / دخترم رو بیارم؟فِيِّيْ جيبْ رِفيقيْ؟فيّيْ جيبْ رِفيقْتِيْ؟
کسی اینجا نیستمافي حَدَاْ هُوْن
کسی نیومدما إجَا حَدَاْ
میتونم امتحانش کنم؟فيّيْ جَرّبُو؟فيّيْ جَرِّبَا؟
میتونم کمکت کنم؟فِيِّيْ سِاعْدَك؟فِيِّيْ سِاعْدِك؟
میتونی کمکم کنی؟فيْك تْسِاعِدْني؟فيكيْ تْسِاعِديْني؟
میخوای بخوری؟بَدَّك تِاكُل؟بَدِّكْ تِاكْلِيْ؟
وقت ندارمما عَندِي وَقِت.
من عجله دارممِسْتَعْجِلْمِسْتَعْجِلِة
گرسنه نیستممَانِّيْ جُوْعَانمَانّي جوعانِة
من گرسنه امأنا جُوعانأنا جُوعانِةْ
تو گرسنه ای؟جُوعانْ؟جُوعانِةْ؟
خوابت میاد؟نِعْسِان؟نِعْسِانِة؟
قهوه میخوای؟بَدَّكْ قَهْوِة؟بَدِّك قهوِة؟
بله لطفاإيه بِليز. (لَو سَمَحْت)
نه مرسىلا مِرسي / لا شكراً
بازم میخوای؟بَدَّك بَعِدْ؟ (بَعِدْ بَدَّك؟)بَدِّك بَعِدْ؟ (بعِدْ بَدِّكْ)
کافیهبِيْكَفِّيْ
5/5 - (1 امتیاز)