لهجه لبنانی Archives - عربیفا - آموزش مکالمه عربی

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

کشکت رو بساب/ زبان عربی لهجه شامی

کشکت رو بساب/ زبان عربی لهجه شامی

احوالپرسی عربی با ترجمه به لهجه لبنانی، سوری

احوالپرسی عربی با ترجمه به لهجه لبنانی، سوری

صبحانه، ناهار و شام خوردن به عربی لهجه شامی (سوری، لبنانی)

صبحانه، ناهار و شام خوردن به عربی لهجه شامی (سوری، لبنانی)

دانلود فیلم عربی گاندو با دوبله به لهجه لبنانی

دانلود فیلم عربی گاندو با دوبله به لهجه لبنانی

ویدئو صرف فعل «خوردن» به لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی)

ویدئو صرف فعل «خوردن» به لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی)