لهجه لبنانی Archives - عربیفا - آموزش مکالمه عربی

آموزش پرسیدن قیمت به عربی (فصیح و لهجه)

آموزش پرسیدن قیمت به عربی (فصیح و لهجه)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (02)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (02)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (01)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (01)

تفاوت «شب بخیر» در عربی لبنانی و سوری با فارسی

تفاوت «شب بخیر» در عربی لبنانی و سوری با فارسی

«داشتن» به زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

«داشتن» به زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

6 ماهه به دنیا آمدن به عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

6 ماهه به دنیا آمدن به عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

معنی فعل «طلع بیطلع» در لهجه شامی (سوری و لبنانی)+ویدئو

معنی فعل «طلع بیطلع» در لهجه شامی (سوری و لبنانی)+ویدئو

اصطلاحات تماس تلفنی به لهجه شامی (لبنانی و سوری)

اصطلاحات تماس تلفنی به لهجه شامی (لبنانی و سوری)