صرف افعال عربی Archives - عربیفا - آموزش زبان عربی

صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری

صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری

صرف فعل عربی «گفتن» به عربی لبنانی و سوری (05)

صرف فعل عربی «گفتن» به عربی لبنانی و سوری (05)

صرف فعل عربی «دیدن» به عربی لبنانی و سوری (04)

صرف فعل عربی «دیدن» به عربی لبنانی و سوری (04)

صرف فعل عربی «خوابیدن» به لهجه لبنانی و سوری (03)

صرف فعل عربی «خوابیدن» به لهجه لبنانی و سوری (03)

صرف فعل عربی آمدن به لهجه لبنانی و سوری (02)

صرف فعل عربی آمدن به لهجه لبنانی و سوری (02)

صرف فعل عربی رفتن در لهجه لبنانی و سوری (01)

صرف فعل عربی رفتن در لهجه لبنانی و سوری (01)

«داشتن» به زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)

«داشتن» به زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی)