مکالمه عربی - عربیفا - آموزش مکالمه عربی

استانداری، فرمانداری، پایتخت به زبان عربی

استانداری، فرمانداری، پایتخت به زبان عربی

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

اسکاچ، سیم، مایع ظرفشویی به عربی (لهجه شامی)

آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی

آموزش لهجه سوری و لبنانی با فیلم + ترجمه فارسی

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

اعضای خانواده و فامیل به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

+20 روش گفتن بیماری در لهجه شامی

+20 روش گفتن بیماری در لهجه شامی

تقویت مکالمه عربی با ترانه لبنانی «یاما»

تقویت مکالمه عربی با ترانه لبنانی «یاما»

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

انواع احساسات در زبان عربی (لهجه شامی) + صوت

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

صفات و کلمات متضاد در لهجه شامی

"توانستن" به عربی لهجه شامی + ویدئو

"توانستن" به عربی لهجه شامی + ویدئو