ضرب المثل عربی - عربیفا - آموزش زبان عربی

شتر در خواب بیند پنبه دانه به زبان عربی

شتر در خواب بیند پنبه دانه به زبان عربی

کاسه زیر نیم کاسه به زبان عربی

کاسه زیر نیم کاسه به زبان عربی

«وعده سر خرمن دادن» به زبان عربی

«وعده سر خرمن دادن» به زبان عربی

بانک ضرب المثل‌های زبان عربی به همراه ترجمه فارسی

بانک ضرب المثل‌های زبان عربی به همراه ترجمه فارسی

دل به دل راه دارد به زبان عربی

دل به دل راه دارد به زبان عربی