15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (03)
در این پست می‌خوانید:

یادگیری زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی) با آموزش افعال پرکاربرد عربی آسانتر خواهد شد. در سلسله آموزش های قبل 30 فعل پرکاربرد عربی را معرفی کردیم.

در این مجموعه نیز 15 فعل کاربردی دیگر به زبان عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی) تقدیم شما می شود.

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری – بخش 03

برای داشتن یک مکالمه عربی روان و آسان باید صرف کردن افعال عربی را یاد بگیرید. ما در مجموعه عربیفا سعی کردیم با معرفی افعال پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی) شما را در این راه پر پیچ و خم یاری کنیم.

شما می توانید از این افعال به عنوان الگوی تمرینی استفاده کرده و آنها را صرف کنید.

عربی شامیترجمه فارسی
كَتَب – بیِكْتُبنوشتن
وِصِل – بیُوصَلرسیدن
لِعِب – بیِلعَببازی کردن
اشترى – بیِشتريخریدن
تعشّى – بیِتعَشَّىشام خوردن
جاوَب – بیجاوِبجواب دادن
نام – بینامخوابیدن
اسْتَعْمَل – بیِسْتَعْمِلاستفاده کردن
رَكَض – بیِرْكُضدویدن
قال – بیْقُولگفتن
قِدِر – بیِقْدَرتوانستن
إِجا – بیجيآمدن
فاق – بیفيقبیدار شدن
بلَّش – بیبَلِّششروع کردن
ساعَد – بیساعِدکمک کردن
دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید