15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (02)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (02)
در این پست می‌خوانید:

یکی از مطالب مهمی که باید در یادگیری مکالمه عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی) به آن اهمیت داد فعل های پرکاربردی است که باید در مکالمات خود از آنها استفاده کنید.

بخش دوم از این افعال کاربردی را در ادامه ببینید.

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی) – بخش 02

برای داشتن یک مکالمه عربی مفید به لهجه لبنانی و سوری نیاز است صرف کردن افعال را یاد بگیرید. در بخش دوم از این آموزش 15 فعل پرکاربرد عربی برای شما تهیه کردیم که می توانید از این افعال در مکالمه های خود به لهجه لبنانی و سوری استفاده کنید.

فراموش نکنید هراندازه که مقدار تمرین های شما بیشتر شود، تسلط شما روی استفاده از افعال بیشتر خواهد شد.

عربی شامیترجمه فارسی
مَرَق – بیِمْرُقگذشتن، عبور کردن
عاش – بیعيشزندگی کردن
نسي – بیِنْسىفراموش کردن
خَلّى – بیخَلّياجازه دادن، گذاشتن، باعث شدن
دَرَس – بیِدْرُسدرس خواندن
قَرَا – بيِقْراخواندن
سَكن – بیِسْكُنسکونت داشتن
فِهِم – بیِفْهَمفهمیدن، درک کردن
جَلى – بِیجْليظرف شستن
حَكى – بیِحكيصحبت کردن
حِضِر – بِیِحْضَرتماشا کردن
طَلَع – بیِطْلَعبالا آمدن/ شدن
دَفَع – بیِدْفَعپرداخت کردن/ هل دادن
نِزِل – بیِنْزَلپایین آمدن
لِبِس – بیِلْبُسپوشیدن
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید