15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (01)

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (01)
در این پست می‌خوانید:

یکی از مطالب مهمی که باید در یادگیری مکالمه عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی) به آن اهمیت داد فعل های پرکاربردی است که باید در مکالمات خود از آنها استفاده کنید.

بخش اول از این افعال کاربردی را در ادامه ببینید.

15 فعل پرکاربرد عربی لبنانی و سوری (لهجه شامی) – بخش 01

برای داشتن یک مکالمه عربی مفید به لهجه لبنانی و سوری نیاز است صرف کردن افعال را یاد بگیرید. در بخش اول از این آموزش 15 فعل پرکاربرد عربی برای شما تهیه کردیم که می توانید از این افعال در مکالمه های خود به لهجه لبنانی و سوری استفاده کنید.

فراموش نکنید هراندازه که مقدار تمرین های شما بیشتر شود، تسلط شما روی استفاده از افعال بیشتر خواهد شد.

عربی شامیترجمه فارسی
شِرِب – بيِشْرَبنوشیدن
أَكَل – بيَاْكُلخوردن
شاف – بيْشوفدیدن
اشْتَغَل – بيْشْتِغِلکار کردن، اشتغال داشتن
حَبّ – بيْحِبّدوست داشتن
عِرِف – بيَعْرِفشناختن/ دانستن
عِمِل – بیَعمِلانجام دادن
راح – بیرُوحرفتن
اتَّصَل – بيِتِّصِلتماس گرفتن
خَبَّر – بيْخَبِّرخبر دادن
ضِحِك – بيْضْحَكخندیدن
تِعِب – بِیِتْعَبخسته شدن
جاب – بیجيبآوردن
تأخَّر – بیتأخَّردیر کردن
عَلَّم – بیعَلِّمیاد دادن
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید