12 فعل پرکاربرد لهجه شامی (عربی لبنانی و سوری) + صوت

12 فعل پرکاربرد لهجه شامی (عربی لبنانی و سوری) + صوت
در این پست می‌خوانید:

آخرین بروزرسانی در 25 خرداد 1402

در زمان مدرسه با فعل های زیادی در درس زبان عربی آشنا شدیم که بسیاری از آنان حتی در گویش های عامیانه مثل لهجه شامی (عربی لبنانی و سوری) و دیگر لهجه های عربی با کمی اختلاف در کلمات یا تلفظ ها استفاده می شوند.

در ادامه با 12 فعل پرکاربرد زبان عربی در لهجه شامی (عربی لبنانی و سوری) آشنا خواهید شد. سعی می کنیم این افعال به همراه ذکر مثال تقدیم نگاهتان شود.

12 فعل پرکاربرد لهجه شامی (عربی لبنانی و سوری)

در ادامه گروه آموزشی عربیفا، 12 فعل عربی به لهجه شامی (سوری و لبنانی) را در زمان های ماضی (گذشته)، مضارع و امر صرف کرده و صوت هرکدام نیز تهیه و در دسترس علاقمندان لهجه لبنانی و سوری (شامی) است.

فَتَح بيِفتَح (باز کردن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيفَتَحبيِفتَح
هيّيفَتَحِتْبتِفتَح
هِنّيفَتَحوابيِفتَحوا
انتفَتَحِتبتِفتَحإفْتَحْ
انتيفَتَحتِيبتِفتَحيإفْتَحي
انتُوفَتَحتُوابتِفتَحواإفْتَحوا
انافَتَحِتبِفتَحْ
نَحنافَتَحنامْنِفتَح

أكَل بياكُل (خوردن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّياَكَلْبياكُل
هيّياَكَلِتْبتاكُل
هِنّياَكَلُوابياكْلُوا
انتاَكَلِْتبتاكُلكُول
انتياَكَلْتيبِتاكْلِيكُولي
انتُواَكَلْتُوابتاكُلواكُولُوا
انااَكَلتبَاكُل
نَحنااَكَلْنامْناكُل

رَجَع بيِرجَع (برگشتن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيرَجَعبيِرجَع
هيّيرَجَعِتْبترجَع
هِنّيرَجَعوابيرجَعوا
انترَجَعتبتِرجَعإرجَع
انتيرَجَعتيبتِرجَعيإرجَعي
انتُورَجَعتُوابتِرجَعواإرجَعوا
انارَجَعتبَرجَع
نَحنارَجَعنامْنِرجَع

عَرَف بيَعرِف (دانستن/ شناختن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيعَرَف بيَعرِف
هيّيعَرَفتْبتَعرِف
هِنّيعَرَفوابيَعرِفوا
انتعَرَفتبتَعرِفإعرِف
انتيعَرَفتيبتَعرِفيإعرِفي
انتُوعَرَفتُوابتَعرِفواإعرِفوا
اناعَرَفتبَعرِف
نَحناعَرَفنامْنَعرِف

شَرَب بيِشرَب (نوشیدن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيشَرَب بيِشْرَب
هيّيشَرَبتْبتِشْرَب
هِنّيشَرَبوابيِشْرَبوا
انتشَرَبتبتِشْرَبإشْرَب
انتيشَرَبتيبتِشْرَبيإشْرَبي
انتُوشَرَبتُوابتِشْرَبواإشْرَبوا
اناشَرَبتبَشْرَب
نَحناشَرَبنامْنِشْرَب

عمِل بيَعمِل (انجام دادن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيعمِلبيَعمِل
هيّيعمِلِتْبتَعمِل
هِنّيعمِلوابيَعمِلوا
انتعمِلتبتَعمِلإعمِل
انتيعمِلتيبتَعمِليإعمِلي
انتُوعمِلتُوابتَعمِلواإعمِلوا
اناعمِلتبَعمِل
نَحناعمِلنامْنعمِل

اَخَد بياخُد (گرفتن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّياَخَد بيَاخُد
هيّياَخَدتْبتَاخُد
هِنّياَخَدوابياخدوا
انتاَخَدتبتاخُدخُد
انتياَخَدتيبتاخديخُدي
انتُواَخَدتُوابتاخدواخُدُوا
انااَخَدتبَاخُد
نَحنااَخَدنامْناخُد

طَلَع بيِطلَع (بیرون/ بالا آمدن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيطَلَع بيِطلَع
هيّيطَلَعتْبتِطلَع
هِنّيطَلَعوابيِطلَعوا
انتطَلَعتبتِطلَعإطلَع
انتيطَلَعتيبتِطلَعيإطلَعي
انتُوطَلَعتُوابتِطلَعواإطلَعوا
اناطَلَعتبَطلَع
نَحناطَلَعنامْنِطلَع

نَزَل بيِنزَل (پایین آمدن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّينَزَل بيِنزَل
هيّينَزَلِتْبتِنزَل
هِنّينَزَلوابيِنزَلوا
انتنَزَلِتبتِنزَلإنزَل
انتينَزَلتيبتِنزَليإنزَلي
انتُونَزَلتُوابتِنزَلواإنزَلوا
انانَزَلتبَنزَل
نَحنانَزَلنامْننزَل

سأل بيِسأل (پرسیدن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيسألبيِسأل
هيّيسألتْبتِسأل
هِنّيسألوابيِسألوا
انتسألتبتِسألإسأل
انتيسألتيبتسأليإسألِي
انتُوسألتُوابتِسألواإسألُوا
اناسألتبَسأل
نَحناسألنامْنِسأل

كَتَب بيِكتُب (نوشتن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيكَتَب بيِكتُب
هيّيكَتَبتْبتِكتُب
هِنّيكَتَبوابيِكتُبوا
انتكَتَبتبتكتُباُكتُب
انتيكَتَبتيبتكتُبياُكتُبي
انتُوكَتَبتُوابتِكتُبوااُكتُبوا
اناكَتَبتبَكتُب
نَحناكَتَبنامْنِكتُب

وصَل بيُوصَل (رسیدن)

ضمیرگذشتهمضارعامر
هُوّيوَصَلبيُوصَل
هيّيوَصَلتْبتُوصَل
هِنّيوَصَلوابيُوصَلوا
انتوَصَلتبتُوصَلاُوصَل
انتيوَصَلتيبتُوصَلياُوصَلي
انتُووَصَلتُوابتُوصَلوااُوصَلُوا
اناوَصَلتبَوصَل
نَحناوَصَلنامْنُوصَل
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۱۰
ارسال دیدگاه جدید