ویدئو صرف فعل «خوردن» به لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی)

ویدئو صرف فعل «خوردن» به لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی)

در یادگیری مکالمه عربی مخصوصا لهجه شامی که شامل لهجه سوری و لبنانی است، صرف کردن فعل به صورت صحیح از اهمیت بالایی برخوردار است.

به جرأت می توان گفت بخش مهمی از توانایی در مکالمه عربی به لهجه شامی به مهارت زبان آموز در صرف فعل ها به صورت درست و استفاده صحیح از افعال عربی بستگی دارد.

شاید شما هزاران لغت و فعل بلد باشید، اما وقتی ندانید که در مقابله با افراد مختلف از چه فعلی استفاده کنید، عملا در مکالمه عربی ناتوان خواهید بود.

صرف فعل ماضی «اکل: خورد» به لهجه شامی (لهجه سوری، لبنانی)

صرف فعل ماضی «اکل: خورد»
هوّاكلاو خورد
هيّاكلتاو خورد
هنّاكلواآنها خوردند
انتاكلتتو خوردی
انتياكلتيتو خوردی
انتوااكلتواشما خوردید
انااكلتمن خوردم
نحنااكلناما خوردیم
صرف فعل ماضی «اکل: خورد» به لهجه شامی

صرف فعل مضارع «یاکل: می خورد» به لهجه شامی

صرف فعل مضارع «یاکل: می خورد»
هوّبياكلاو می خورد
هيّبتاكلاو می خورد
هنّبياكلواآنها می خورند
انتبتاكلتو می خوری
انتيبتاكليتو می خوری
انتوابتاكلواشما می خورید
اناباكلمن می خورم
نحنامناكلما می خوریم
صرف فعل مضارع «یاکل: می خورد» به لهجه شامی

آموزش ویدئویی صرف فعل «خوردن» به لهجه شامی

شما در مسیر یادگیری لهجه شامی که بعضی آن را با نام لهجه سوری یا لهجه لبنانی می شناسند، در صرف چه فعل هایی مشکل دارید؟

در کامنت بنویسید تا آموزش رایگان آن را تهیه و منتشر کنیم.

امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید