لغت/وسایل خانه و آشپزخانه به عربی لهجه شامی + صوت

لغت/وسایل خانه و آشپزخانه به عربی لهجه شامی + صوت

در این آموزش تیم آموزشی عربیفا مجموعه ای از لغات عربی مربوط به وسایل خانه و آشپزخانه را به لهجه شامی (سوری و لبنانی) آماده کرده است. در ادامه با 35 لغت عربی مربوط به خانه و وسایل آن به همراه تلفظ صوتی قابل مشاهده است.

نمونه لغات با تلفظ صوتی

آظان (آظانَات)آب گرمکن 
بَلْكُون (بَلاكينْ)بالكن  
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
تَخْت (تُخُوت)تخت  
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بِرْدايِة (بَرادِيْ)پرده  
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
نمونه لغات

وسایل خانه و آشپزخانه به لهجه شامی (سوریه و لبنان)

عربیفارسیتلفظ
مِصْعَد، أصَنْصُور (أصَنصيرات)آسانسور 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
آظان (آظانَات)آب گرمکن
بَلْكُون (بَلاكينْ)بالكن 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
أوضَة (أُوَض)اتاق
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
تَخْت (تُخُوت)تخت 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
بِرْدايِة (بَرادِيْ)پرده 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
جارُورْ (جَوارير)کشو، دِراوِر 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
ثُرَيّا (ثُرَيَّاتْ)لوستر 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
جْنَينِة (جَنايِن)باغ، باغچه 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
جَلَّاية (جَلَّايات)ماشین ظرفشویی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
حَمَّامْ (حَمّامات)حمام، توالت 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
حائِط (حيطان)ديوار 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
خْزانِة تِياب (خزانات تياب)کمد لباس 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
حَنَفِيِّة (حَنَفِيّاتْ)شير آب 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
رَفّ (رُفوف)قفسه، طاقچه 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
دُوش (دُوشات)دوش 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
سِجّادَة (سِجَّادَاتْ)فرش 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
زْبالِة (زْبَالاتْ)آشغال 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
صُوفا (صُوفايات)مبل، کاناپه 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
شِبّاك (شَبابيك)پنجره 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
مُنَبِّه (مُنَبِّهَات)ساعت زنگدار 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
شِقَّة (شِقَقْ)آپارتمان 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
رَكْوَة (رَكاوِيْ)قهوه جوش 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
زَرّيعَة (زَرِّيعَاتْ)گیاه خانگی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
خَلَّاطْ (خَلَّاطات)مخلوط کن 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
دَرَجْ (اَدراجْ)پله 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
سِكِّين (سَكَاكين)چاقو 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
تعْليقَة (تَعاليق)چوب لباسی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
شَوكِة (شُوَك)چنگال 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
شَرشَف (شَراشِف)ملافه 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
صابون (صابونات)صابون
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
طَرَبيزَة (طَرَبيزَات)میز عسلی 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
طَنْجَرَةْ (طَناجِرْ)قابلمه 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
طاوْلِة (طاوْلَاتْ)میز 
Compact Audio Player Error! The mp3 file URL that you entered in the "fileurl" parameter looks to be invalid. Please enter a valid URL of the audio file.
لغات عربی وسایل خانه و آشپزخانه

این مقاله چقدر براتون مفید بود؟

از 1 تا 5 امتیاز بدین.

میانگین رتبه: 5 / 5. تعداد رأی: 2

دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید