می بوسمت به عربی (فصیح و لهجه شامی)

می بوسمت به عربی (فصیح و لهجه شامی)
در این پست می‌خوانید:

در این مجموعه از آموزش‌ مکالمه عربی می خواهیم درباره بوسیدن به عربی فصیح و لهجه شامی (سوری و لبنانی) صحبت کنیم. در این بخش بوسیدن را به زبان عربی فصیح صرف کرده و در بخش دوم آموزش، فعل بوسیدن را به لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی) صرف می کنیم و برای هر کدام چند نمونه جمله کاربردی می آوریم.

بوسیدن به زبان عربی فصیح

در زبان عربی فصیح از فعل «قَبَّلَ – يُقَبِّل» استفاده می کنیم و مصدر بوسیدن «تَقبیل» است.

صرف فعل بوسیدن به عربی فصیح (زمان گذشته)

ضميرزمان گذشتهترجمه فارسی
هوقَبَّلَاو بوسید (آقا)
هماقَبَّلاآن دو بوسیدند
همقَبَّلواآنها بوسیدند (آقایان)
هيقَبَّلَتاو بوسید (خانم)
هماقَبَّلَتاآن دو بوسیدند
هُنّقَبَّلْنَآنها بوسیدند (خانمها)
انتقَبَّلْتَتو بوسیدی (آقا)
انتماقَبَّلْتُماشما دو نفر بوسیدید
انتمقَبَّلتُمشما بوسیدید (آقایان)
انتِقَبَّلْتَتو بوسیدی (خانم)
انتماقَبَّلتماشما دو نفر بوسیدید
انتُنّقَبَّلْتُنَّآنها بوسیدند (خانمها)
اناقَبَّلْتُمن بوسیدم
نَحنقَبَّلْناما بوسیدیم

صرف فعل بوسیدن به عربی فصیح (مضارع)

ضميرزمان مضارعترجمه فارسی
هويُقَبِّلُاو می بوسد (آقا)
همايُقَبِّلانآن دو می بوسند
هميُقَبِّلونآنها می بوسند (آقایان)
هيتُقَبِّلاو می بوسد (خانم)
هماتُقَبِّلانآن دو می بوسند
هُنّيُقَبِّلْنَآنها می بوسند (خانمها)
انتتُقَبِّلتو می بوسی (آقا)
انتماتُقَبِّلانشما دو نفر می بوسید
انتمتُقَبِّلُونشما می بوسید(آقایان)
انتِتُقَبِّلينتو می بوسی (خانم)
انتماتُقَبِّلانشما دو نفر می بوسید
انتُنّتُقَبِّلْنَآنها می بوسند (خانمها)
انااُقَبِّلمن می بوسم
نَحننُقَبِّلما می بوسیم

چند جمله کاربردی به زبان عربی فصیح

احمد قَبَّلنِي.احمد منو بوسید.
انا اُقَبِّلَك.من میبوسمت.
انا سَأُقَبِّلَك.من تو رو خواهم بوسید.
اُريدُ أنْ اُقَبِّل عُيونَك.میخوام چشمات رو ببوسم.
مثال

بوسیدن به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

در لهجه شامی یعنی لهجه سوری و لبنانی از فعل «باس بیبُوس» استفاده می کنیم.

«بوسه» یا «ماچ» به عربی لهجه شامی همان «بوسَة» گفته می شود.

صرف بوسیدن در لهجه شامی (زمان گذشته)

ضمیرزمان گذشتهترجمه فارسی
هُوّيباسْاو بوسید (آقا)
هييباسَتاو بوسید (خانم)
هِنّيباسُواآنها بوسیدند (مثنی و جمع)
اِنتَبُسْتْتو بوسیدی (آقا)
اِنتيبُسْتيتو بوسیدی (خانم)
اِنتوابُسْتُواشما بوسیدید (مثنی و جمع)
انابُسْتْمن بوسیدم
نحنابُسْناما بوسیدیم

صرف بوسیدن در لهجه شامی (زمان مضارع)

ضمیرزمان مضارعترجمه فارسی
هُوّيبيبُوسْاو می بوسد(آقا)
هييبِتْبُوساو می بوسد(خانم)
هِنّيبيبُوسُواآنها می بوسند (مثنی و جمع)
اِنتَبِتْبُوستو می بوسی (آقا)
اِنتيبِتْبُوسيتو می بوسی(خانم)
اِنتوابِتْبُوسُواشما می بوسید(مثنی و جمع)
انابَبُوسْمن می بوسم
نحنامِنْمُوسْما می بوسیم

چند جمله کاربردی به لهجه شامی (سوری و لبنانی)

هُوي باسْنِي مِنْ خَدِّيْ.او (آقا) از گونه ام بوسید.
انا بْبُوسَك.میبوسمت. (به آقا)
انا بْبُوسِك.میبوسمت. (به خانم)
بَدِّيْ بُوسِك.میخوام ببوسمت. (به خانم)
بَدِّيْ بُوسَك.میخوام ببوسمت. (به آقا)
هيي باسِتْني مِن راسِي.او (خانم) از سرم بوسید.
مثال به لهجه شامی

امیدوارم این آموزش برای شما مفید بوده باشد. اگر سؤال دیگری دارید در قسمت کامنت یا بخش پرسش و پاسخ سایت بنویسید تا در اولین فرصت پاسختان را دریافت کنید.

امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید