صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری

صرف فعل عربی «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری
در این پست می‌خوانید:

صرف افعال عربی از مهم ترین موارد لازم برای یادگیری زبان عربی است؛ در این آموزش صرف فعل عربی تلاش کردن (حاوَل يُحاوِل مُحاولة) رو به زبان عربی لهجه لبنانی و سوری (لهجه شامی) آموزش خواهیم داد.

صرف فعل «تلاش کردن» به عربی لهجه لبنانی و سوری (شامی)

زمان ماضی (گذشته)

ماضی 👇
هوي حاوَل: او تلاش کرد
هيي حاولت: او تلاش کرد
هني حاولوا: آنها تلاش کردند

انت حاولت: تو تاش کردی
انتي حاولتي: تو تلاش کردی
انتو حاولتوا: شما تلاش کردید

انا حاولت: من تلاش کردم
نحنا حاولنا: ما تلاش کردیم

زمان مضارع (حال)

مضارع 👇
هوي بيحاول: او تلاش می‌کند
هيي بتحاول: او تلاش می‌کند
هني بيحاولوا: آنها تلاش می‌کنند

انت بتحاول: تو تلاش میکنی
انتي بتحاولي: تو تلاش میکنی
انتو بتحاولوا: شما تلاش می‌کنید

انا بحاول: من تلاش میکنم
نحنا منحاول: ما تاش می‌کنیم

امر

امر 👇
حاوِل: تلاش کن 🤵
حاولي: تلاش کن 👸
حاوِلوا: لاش کنید

5/5 - (1 امتیاز)
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید