صبحانه، ناهار و شام خوردن به عربی لهجه شامی (سوری، لبنانی)

صبحانه، ناهار و شام خوردن به عربی لهجه شامی (سوری، لبنانی)

صبحانه، ناهار و شام خوردن به عربی لهجه شامی (لهجه سوری، لبنانی، اردنی و فلسطینی) برخلاف زبان فارسی فعل های خاص خود را دارد.

در زبان فارسی می‌گوییم: “می خواهم صبحانه می خورم”، اما نمی توان همین جمله را در زبان عربی عینا به شکل اسم و فعل ترجمه کنیم، بلکه در زبان عربی از خود کلمات صبحانه، ناهار و شام، فعل ساخته می شود. گویی که در فارسی بگوییم: “صبحانیدم، ناهاریدم، شامیدم”. 😀

آموزش مکالمه عربی - لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی)
صبحانه خوردن به زبان عربی (لهجه شامی)

1- صبحانه خوردن به عربی لهجه شامی (لهجه سوی، لبنانی)

در زبان عربی، به ویژه در لهجه شامی که لهجه اهالی سوریه، لبنان، اردن و فلسطین است برای صبحانه از کلمات «الفَطور و الترویقة» فعل ساخته می شود.

فعل ماضی / مضارعترجمه فارسی
هُوّي اَفطَر / بِيِفطَراو صبحانه خورد / می خورَد
هِيّي اَفطَرِتْ / بِتفطَراو صبحانه خورد / می خورَد
هِنّي اَفطَروا / بِيفطرواآنها صبحانه خوردند / می خورَند
اِنت اَفطَرتْ / بِتفطرتو صبحانه خوردی / می خورند
اِنتي اَفطَرتي / بِتفطري تو صبحانه خوردی / می خورند
اِنتُوا اَفطَرتوا / بِتفطرواشما صبحانه خوردید / می خورید
اَنا اَفطَرِت / بِفطرمن صبحانه خوردم / می خورَم
نِحنا اَفطَرنا / مِنفطرما صبحانه خوردیم / می خوریم
صرف فعل صبحانه خوردن (زمان ماضی و مضارع)

مثال:

بِدَّك تِفطر؟میخوای صبحانه بخوری؟
شو اَفْطَرتْ اليوم؟امروز صبحانه چی خوردی؟
إفطَرْ معي.با من صبحانه بخور.
فعل ماضی / مضارعترجمه فارسی
هُوّي تَرَوَّق/ بِيِترَوَّقاو صبحانه خورد / می خورَد
هِيّي تَروَّقِت/ بِتِترَوَّقاو صبحانه خورد / می خورَد
هِنّي تَرَوَّقوا / بِيِترَوَّقواآنها صبحانه خوردند / می خورَند
اِنت تَرَوَّقت/ بِتِترَوَّق تو صبحانه خوردی / می خورند
اِنتي تَرَوَّقتي / بِتِترَوَّقي تو صبحانه خوردی / می خورند
اِنتُوا تَرَوَّقتوا / بِتِترَوَّقواشما صبحانه خوردید / می خورید
اَنا تَرَوَّقت / بِتْرَوَّق من صبحانه خوردم / می خورَم
نِحنا تَرَوَّقنا / مِنترَوَّق ما صبحانه خوردیم / می خوریم
صرف فعل صبحانه خوردن (زمان ماضی و مضارع)
آموزش مکالمه عربی - لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی)
ناهار خوردن به زبان عربی (لهجه شامی)

2- ناهار خوردن به عربی لهجه شامی (لهجه سوی، لبنانی)

در لهجه شامی برای گفتن ناهار خوردن از الگوی زبان فارسی تبعیت نمی شود؛ یعنی به تبعیت از جمله فارسی «می خواهم ناهار بخورم» نمی توان ترجمه عربی «بدّي آكل الغَدا» را ارائه کرد. بلکه باید از فعل مخصوص عربی استفاده کنیم.

فعل ماضی / مضارعترجمه فارسی
هُوّي تَغَدَّى / بِيِتَغَدَّى او ناهار خورد / می خورَد
هِيّي تَغَدّت / بِتِتغَدّىاو ناهار خورد / می خورَد
هِنّي تَغَدّوا / بِيتغَدّواآنها ناهار خوردند / می خورَند
اِنت تَغَدّيت / بِتِتغَدّىتو ناهار خوردی / می خورند
اِنتي تَغَدّيتي / بِتِتغَدّي تو ناهار خوردی / می خورند
اِنتُوا تَغَدّوا / بِتِتغَدّواشما ناهار خوردید / می خورید
اَنا تَغَدّيت / بِتغَدّى من ناهار خوردم / می خورَم
نِحنا تَغَدّينا / مِنتغَدّى ما ناهار خوردیم / می خوریم
صرف فعل ناهار خوردن (زمان ماضی و مضارع)

مثال:

وين رح تتروق اليوم؟امروز کجا ناهار خواهی خورد؟
انتي تروّقتي وِلّا لا؟ناهار خوردی یا نه؟
آموزش مکالمه عربی - لهجه شامی (لهجه سوری و لبنانی)
شام خوردن به زبان عربی

3- شام خوردن به عربی لهجه شامی (لهجه سوی، لبنانی)

در زبان عربی به لهجه شامی (لهجه سوری، لبنانی) به شام «العَشا» گفته می شود و از همین کلمه فعل «شام خوردن» به عربی نیز ساخته می شود.

البته در سایر لهجه های عربی و حتی زبان عربی فصیح از همین فعل ها استفاده می شود.

فعل ماضی / مضارعترجمه فارسی
هُوّي تَعَشَّى / بِيِتَعَشَّىاو شام خورد / می خورَد
هِيّي تَعَشّت / بِتِتَعَشَّى او شام خورد / می خورَد
هِنّي تَعَشّوا / بِيِتَعَشَّواآنها شام خوردند / می خورَند
اِنت تَعَشّيت/ بِتِتَعَشَّى تو شام خوردی / می خورند
اِنتي تَعَشّيتي / بِتِتَعَشّي تو شام خوردی / می خورند
اِنتُوا تَعَشّوا / بِتِتَعَشّواشما شام خوردید / می خورید
اَنا تَعَشّيت / بِتعَشَّى من شام خوردم / می خورَم
نِحنا تَعَشّينا / مِنتعَشَّى ما شام خوردیم / می خوریم
صرف فعل شام خوردن (زمان ماضی و مضارع)

مثال:

تعا لنروح نتعشى سوا.بیا بریم با هم شام بخوریم.
شو عم بتتعشى هلق؟الان شام چی داری می خوری؟
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید