جایگزین مو/ مش در لهجه شامی + صوت

جایگزین مو/ مش در لهجه شامی + صوت

در لهجه شامی می‌توانیم به جای “مو/ مِش” که غالبا برای منفی کردن صفات استفاده می‌شوند از مورد زیر استفاده کنیم؛

  • مان + ضماير متصل (منفی کننده صفات) = مو/ مِش

«مان» برخلاف «مو/ مش» صرف می‌شود.

جدول صرف «مان» + صوت

مانو👨
مانا (اصلش: مانها)👩
مانُن (اصلش: مانهن)👨‍👩‍👦
مانَك👨
مانِك👩
مانْكُن 👨‍👩‍👦
ماني
ماننا👨‍👩‍👦

تلفظ صوتی

مثال:

هوي مانو تعبان: او خسته نیست.👨
هيي مانا تعبانة: او خسته نیست.👩
هني مانُن تعبانين: آنها خسته نیستند.

إنت مانك تعبان: تو خسته نیستی. 👨
إنتي مانك تعبانة: تو خسته نیستی. 👩
إنتوا مانْكُن تعبانين: شما خسته نیستید.

انا ماني تعبان/ تعبانة: من خسته نیستم.
نحنا ماننا تعبانين: ما خسته نیستیم.

در برخی مناطق از «مال» به جاى «مان» استفاده مى‌شود.

دیدگاه‌ها ۲
ارسال دیدگاه جدید