استانداری، فرمانداری، پایتخت به زبان عربی

استانداری، فرمانداری، پایتخت به زبان عربی

در زبان عربی استان، شهرستان، پایتخت، روستا، شهرک، کشور، کشور همسایه، کشور هم مرز، فرمانداری، شهرداری، استانداری، شورا و … چی میشن؟

در این قسمت از آموزش زبان عربی (فصیح) با مهمترین و لغات عربی مربوط به استان و شهرستان آشنا می شوید.

فارسیعربی
استانمُحافَظة
شهرستانمدينة، قَضاء
پایتختعاصِمة
روستاضِيعة، قَرية، ريف، كَفَر
شهرکبَلْدة
کشوربَلَدْ، دَولَة
کشور همسایهالبَلَد الجار
کشور هم‌مرزالدول المُتَآخِمة، الدول المُجاورة، دول الحُدود
شهر مرزیالمَدينة الحُدودية
فرمانداریقائِمَّقَامِيَّة
شهرداریبَلَدِيّة
استانداریمَكتب المُحافظ
شورای محلمجلس الحي
استاندارالمُحافِظ
شهردارالعُمدَة، رئيس البَلَديّة
آموزش زبان عربی
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید