آموزش ترجمه زمان‌های عربی به فارسی

آموزش ترجمه زمان‌های عربی به فارسی

دردسر اصلی یک مترجم عربی چیست؟

دغدغه‌های اصلی مترجمان و زبان آموزان شناخت افعال است. به عنوان مثال اگر یک زبان آموز نتواند یک فعل ماضی را از مضارع تشخیص بدهد بدون شک با معانی مبهمی روبرو خواهد شد.

این موضوع دردسر اصلی مترجمان زبان عربی است؛ چه بسا با ترجمه یک فعل ماضی به مضارع یا امر و غیره ممکن است حسابی در کار خود بی اعتبار شوند.

اما برویم سراغ اصل موضوعمان؛

تعریف فعل

به طور کل فعل کلمه‌ای است که بر انجام شدن کاری یا روی دادن حالتی در یکی از زمان‌های ماضی و مضارع و امر دلالت دارد. افعال عربی هم مثل زبان فارسی دارای زمان‌هایی هستند که در ادامه تقدیم شما می‌شود.

در حالت کلی افعال بر سه زمان گذشته، حال و آینده دلالت می‌کنند که در زبان عربی به ترتیب فعل ماضی، مضارع و مستقبل نامیده می‌شود.حالا به ساختار افعال و معانی آن‌ها توجه کنید.

ترجمه زمان‌ها در زبان عربی:

1- ماضی ساده یا مطلق:

الف- مثبت: فعل ماضی ساده در زبان عربی مانند :ذَهَبَ(رفت) ،کَتَبَ (نوشت)

ب- منفی : ما + فعل ماضی/ لم +فعل مضارع (کاربرد بیشتری دارد)مانند:ما ذهب علیٌ/لم یذهب علیٌ (علی نرفت)

2-ماضی نقلی:

الف- مثبت: قد+فعل ماضی، /قلّما/طالما/کَثُرَما+فعل ماضی.

قد ذهبَ ( رفته است ) قلّما دخلَ فی الغَیْبوبةِ (کمتر بیهوش بوده است) کَثُرما عُدتُ إلی نفسی (فراوان به خودم آمده ام)

ب- منفی:ماضی منفی +بَعْدُ/ لماّ+فعل مضارع/ لم +فعل مضارع +بَعدُ

قد ذهبَ.(رفته است) ما ذَهبَ بعدُ /لّما یذهَبْ/لم  یذهَبْ بعدُ ( هنوز نرفته است)

3-ماضی استمراری:

الف- مثبت: کان + فعل مضارع / عاد + فعل مضارع / کان + اسم و خبرش که اسم فاعل باشد. مانند: کان یذهبُ/ عاد یذهبُ /کان ذاهباً ( می رفت)

ب- منفی: کان منفی + فعل مضارع / کان + فعل مضارع منفی / کان منفی + اسم و خبرش که اسم فاعل باشد. مانند: ما کانَ یذهبُ/ کانَ لا یذهبُ /ما کان ذاهباً (نمی رفت)

4-ماضی بعید:

الف- مثبت: کان [+ قد] + فعل ماضی مانند: کنتُ قد ذهبتُ ( رفته بودم)

ب- منفی: کان منفی + فعل ماضی / کان + فعل ماضی منفی. لم یکن ذهبَ / کان لم یذهبْ ( نرفته بود)

5-ماضی التزامی:

الف- مثبت:یکون +قد + فعل ماضى مانند : ربّما یکون قد ذهبَ ( شاید رفته باشد)

ب- منفى: لا یکون + قد + فعل ماضى مانند: لیته لا یکون قد ذهبَ ( اى کاش نرفته باشد)

6-مضارع اخباری:

الف- مثبت: 1- فعل مضارع عربى بدون ادوات ناصبه یا جازمه 2- استفاده از اسم فاعل به عنوان خبر در جمله اسمیه. مانند: یذهب علیٌ / علی ذاهبٌ ( على مى رود )

ب- منفى: لا / ما / لیس + فعل مضارع. مانند: لا یذهبُ علیٌ / ما یذهب علیٌ / لیس علیٌ یذهبُ.( علی نمی رود)

7- مضارع التزامی:

ربّما + فعل مضارع / لیتَ + اسم + فعل مضاع/ادوات ناصبه (أن/کی/لکی/حتّی) + فعل مضارع/ ادات جازمه به جز لم و لمّا + فعل مضارع: مانند: ربّما یذهبُ (شاید برود)لیته یذهبُ(ای کاش برود)أن یذهبَ(که برود)

8-مستقبل (خواهد + فعل ):

 الف- مثبت: س / سوف + فعل مضارع مانند: سأذهبُ / سوف أذهبُ(خواهم رفت)

ب- منفی: لن + فعل مضارع . مانند : لن یذهبَ علیٌ إلی بیتِ صدیقه( علی هرگز به خانه دوستش نخواهد رفت)

تا آموزشی دیگر با دیدگاه‌های سازنده خودتون چراغ راه سایت آموزش عربی «عربیفا» باشید.
امتیاز شما به این مقاله
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید